سرلشکر صفوی:اقدامات هوشمندانه ناجا ضامن اقتدار کشور است / تاکید بر تدوین نظام نامه امنیتی و حاشیه نشینی در استان خراسان رضوی

چهارشنبه, 07 -2669 ساعت 13:59

 بایستی برای دغدغه  برخورد با نا امنی به سناریو سازی بپردازیم و در این راستا می بایست به تدوین نظام نامه امنیتی و حاشیه نشینی  در استان خراسان رضوی  توجه کافی گردد و در آن تمامی اقدامات هم راستا سازی شود.

سرلشکر صفوی: همواره انگلیسی ها متحد استراتژیک آمریکائی ها بودند/ انگلیسی ها بدنبال ساماندهی کشورهای عربی به کمک آمریکا هستند

سخنرانی روز جهانی قدس در استان آذربایجان شرقی

Media

•آمریکائیها پیوند دهنده سعودی ها با صهیونیست هاهستند / قطع روابط برخی از کشورهای عربی با قطر یک توطئه امریکایی است

•قدرت تصمیم گیری و پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران قدرت سریع و تعیین کننده ای است

•محوریت آمریکا با بکارگیری راهبرد سیاسی بدنبال جلوگیری از نابودی تروریست ها در این مقطع زمانی است

•آمریکائی ها در صحنه میدان نبرد ،توان عملیاتی و اطلاعاتی سپاه را بخوبی در ک وشکست های سختی متحمل شده اند

سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

Media

•سیاست آمریکا ساخت همیشگی دو قطبی تنش بین کشورهای اسلامی است

قدرت ملی درون زا تنها راه حل برون رفت از مشکلات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی است