سه شنبه, 18 آبان 775 21:08

چهارشنبه 13 دی ماه 1396

امروز سه برنامه علمی در دانشگاه عالی دفاع ملی داشتم.

نخستین برنامه امروزم حضور در جلسه کمیته علمی «همایش ملی معماری دفاعی امنیتی نظام اسلامی در افق 1404» بود. در مورد محورهای این همایش با اساتید حاضر تبادل نظر کردیم.
 
 پس از آن به عنوان استاد مشاور در جلسه دفاع نهایی سردار پوررحیم شرکت کردم. در نهایت رساله او با درجه خیلی خوب پذیرفته شد.
 
آخرین برنامه امروزم حضور در جلسه مطالعات گروهی دانشجویان پژوهش محور دوره دکتری بود. عنوان رساله آنها بحران های ژئوپلیتیک جهان اسلام و تأثیر آن در تدوین راهبرد امنیت ملی ایران است. دانشجویان فصل سوم رساله شان را ارائه دادند. اینجانب به عنوان استان راهنمای محور و سایر اساتید همچون دکتر شمس دولت آبادی، دکتر آجورلو، دکتر کامکار، دکتر بیک و دیگران در جلسه حضور داشتیم و ایرادهای تحقیق آنها را گرفتیم.