چهارشنبه, 09 مهر 1393 08:45

سرلشکر صفوي : بايستي با نگاه پيش دستانه ، تهديدات احتمالي را رصد و در جهت مقابله ، سناريو هاي مختلف را تدوين کرد

در اين برهه زماني و با توجه به شرائط کنوني ، نياز است که مجموعه اي متصدي پايش و رصد کردن تهديدات و اقدامات دشمنان و اتخاذ اقدامات لازم در جهت مقابله با تهديدات ، گردد.

سردار سرلشکر پاسدار دکتر سيد يحيي صفوي ، دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم کل قوا   و رئيس انجمن ژئوپليتيک ايران در  ششمين کنگره انجمن ژئوپليتيک ايران که با موضوع پدافند غير عامل برگزار گرديد، به تشريح اهميت موقعيت  منحصر به فرد ژئوپليتيکي ايران و پدافند غير عامل و تهديدات آينده پرداخت و گفت: جهان کنوني و منطقه غرب آسيا در حال تغيير و تحول ژئوپليتيکي به سر مي برد و غرب آسيا  در مرحله گذار ژئوپليتيکي است.


وي افزود: سرعت و گستردگي و جهت اين  تحولات که توصيف گر  آينده وضعيت قدرت ، اقتصاد و امنيت و فرهنگ غرب آسيا  است ، بزرگترين دغدغه فکري دانشمندان علوم جغرافيايي ژئوپليتيک ، علوم سياسي و روابط بين الملل و ساير علوم خواهد بود.


وي اضافه کرد: شايسته است  انديشمندان دانش ژئوپليتيک  در جهان اسلام و در غرب آسيا و کشور عزيزمان بتوانند  روند و يا پيوستگي اين تغيير و تحول را درک  کنند و يا سناريوهاي احتمالي  را شبيه سازي نمايند تا به درک  ديناميک احتمالي ميان بازيگران بين المللي و منطقه اي برسند ، تا بتوانند از مجموع اين ادراک ها ، توصيه ها و راهنمائي هايي براي سياستمداران و  دولتمردان  جهان اسلام  و غرب آسيا داشته باشند .  خصوصا  توصيه ها و راهنمائي هايي براي دولتمردان  کشور  عزيزمان ، در جهت برون رفت از وضعيت فعلي و تحقق افزايش وزن ژئوپليتيکي ، اقتدار ملي و امنيت ملي ايران ، براي دستيابي به قدرت اول منطقه اي  داشته باشند .


رئيس انجمن ژئوپليتيک ايران در ادامه به تشريح اهميت موقعيت ژئوپليتيکي ايران پرداخت و گفت: اهميت موقعيت سرزميني ايران بالاتر از کشورهاي ترکيه ، عربستان سعودي ، افغانستان و عراق است و کشور جمهوري اسلامي ايران يک موقعيت مرکزي نسبت به کشورها و حوزه هاي ژئوپليتيک مجاور خود دارد و بعنوان يک کشور با ثبات ، قدرتمند و ثروتمند و با داشتن مردماني هوشمند ، شجاع و فرهنگ و تمدن چند هزار ساله مي تواند در تمامي  حوزه هاي ژئوپليتيکي اطراف خود ايفاگر نقش باشد و در پيدايش تشکل هاي اقتصادي ، سياسي  ، فرهنگي و امنيتي منطقه اي و حتي قاره آسيا  نقش موثري  داشته باشد و فرآيندهاي سياسي و اقتصادي اين حوزه ها را شکل دهد.


دکتر صفوي در تشريح مولفه هاي مهم و تاثير گذار بر  وزن ژئوپليتيکي  ايران، گفت: وزن بالاي ايران در مسائل  مربوط به  امنيت  انرژي ، نفت و گاز  از يک سو  و حاکميت بر نيمي از خليج فارس و تمامي تنگه هرمز ، بالا بودن وسعت و سرانه فضائي کشور ، تنوع اقليمي موجود در کشور که مي تواند منجر به تنوع محصولات کشاورزي گردد،  منابع آب شيرين و انرژي خورشيدي ، حوزه نفوذ فرهنگي و سياسي و ايدئولوژيک  در محيط پيراموني و جهان اسلام  ، ترکيب جمعيت جوان و وفاداري ملت به نظام اسلامي و انقلابي  را مي توان از مولفه هاي تاثير گذار بر وزن ژئوپليتيکي جمهوري اسلامي ايران دانست.


سرلشکر صفوي در ادامه و د ر تشريح رسالت و ماموريت پدافند غير عامل ، گفت: پدافند غير عامل سپر دفاعي و مصونيت کالبدي درون کشور در بخش هاي مختلف در مقابل انواع تهديدات و آسيب پذيري هاي  احتمالي جنگ سخت و نيمه سخت و نرم  و تهديدات طبيعي است، يعني آماده سازي و پايدار سازي  و استحکام بخشي  و مصونيت کالبدي در  مقابل تمام تهديدات احتمالي است.


دکتر صفوي در ادامه به تشريح تهديدات آينده پرداخت و افزود: در حال حاضر تهديدات از حوزه نظامي به ساير حوزه ها پوست اندازي کرده است . تهديدات در دنياي امروز با شکلي جديد و قالبي متفاوت  در حال شکل گيري است . اين تهديدات  از حوزه نظامي به حوزه هاي اقتصادي ، سايبري ، فرهنگي و تهديدات جنگ نرم در حال چرخش است.


دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم کل قوا در بيان ضرورت پايش تهديدات گفت: در اين برهه  زماني و با توجه به شرائط کنوني ، نياز است که  مجموعه اي متصدي پايش و رصد کردن تهديدات و اقدامات دشمنان و اتخاذ اقدامات لازم در جهت مقابله با تهديدات  ، گردد.


وي افزود: پدافند غير عامل  بايستي بدنبال رصد و پايش تهديدات  و شناسايي نوع آنها باشد و با نگاه پيش دستانه و قبل از آنکه تهديد ي متوجه کشور  شود و تاثيراتي در داخل داشته باشد ، اقدامات لازم در مقابله با تهديدات را صورت دهد.