شنبه, 24 مرداد 1394 19:21

دوشنبه 8 تیر 94

امروز به ستادکل رفتم و در جلسه شورای راهبردی که با موضوع" دبپلماسی دفاعی با کشور چین" برگزار شد شرکت کردم. ساعت 18:30 به محل جلسه بعدی رفتم و به اتفاق دکتر سیدحمزه جلسه ای با دکتر محمدنژاد، دکتر قاسم پورحسن،دکتر دبیری مهر و دکتر سیدحسن حسینی داشتم. ابتدا هرکدام از اساتید خودشان و زمینه تخصص شان را معرفی کردند. در ادامه جلسه در مورد مسائل و اولویت های جهان اسلام تبادل نظر کردیم. قرار شد این نشست های مشترک فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مرتبط با اولویت های ملی و جهان اسلام در موسسه آینده پژوهی جهان اسلام تداوم داشته باشد.

 

جلسه تا اذان مغرب طول کشید و پس از نماز جماعت و صرف افطار به منزل رفتم.